เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว

เป้าหมาย

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย

-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

Mind mapping (เนื้อหาครู) เพื่อให้มองเห็นความเชื่อมโยงและขอบข่ายของเนื้อหาของการจัดการเรียนรู้
ภูมิหลังของปัญหา : รอบตัวเราประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆมากมาย ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่ละสิ่งนั้นต่างมีรูปร่างลักษณะและที่อยู่แตกต่างกันออกไป การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรานั้น ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัว ทั้งที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ และอาจสร้างโทษ ให้กับเราได้ถ้าเรารู้ไม่เท่าทัน ดังนั้นเราจึงต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ลักษณะของสิ่งรอบตัวเราแยกแยะและเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้น เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


Web เชื่อมโยงสาระ