เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว

เป้าหมาย

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย

-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

Assessment


การประเมินการเรียนรู้ PBL หน่วยที่ 1 เรื่อง “มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว”
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ที่ รายชื่อ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา เทคโนโลยีฯ ศิลปะ
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
15 คะแนน 20 คะแนน 15 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 15 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 15 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 15 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 15 คะแนน
123456789
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น