เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว

เป้าหมาย

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย

-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week10

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25571 ความคิดเห็น:

 1. สรุปสัปดาห์ที่ 10
  นักเรียนทุกคนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับผ่านมาทั้งหมด ชิ้นงานของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ยังดีขึ้นจากสัปดาห์แรก
  นักเรียนยังขาดการวิเคราะห์และการตอบคำถามของนักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร
  นักเรียนทุกคนมีความสุขและตื่นเต้นในการเตรียมงานเปิดบ้านสรุปหน่วยการเรียนรู้ในสัปดาห์ถัดไป
  จัดเตรียมงานโดยเตรียมผลงานของทุกคนมาโชว์และจัดเตรียมสิ่งประดิษฐ์ไว้สำหรับจำหน่ายเพื่อนพเงินเข้าเป็นเงินห้อง

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น