เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว

เป้าหมาย

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย

-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week1

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนบอกเล่าเรื่องราวและอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้เสนอความคิดเห็นของตนเองและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week
Input
Process
Out put
Outcome
W.1
คำถาม
- นักเรียนเห็นอะไรจากการสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน
- นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เห็น
เครื่องมือคิด
- Think Pair Share(นักเรียนร่วมกันแชร์มูลในชั้นเรียน)
- Brainstorms (ระดมสมองและช่วยกันคิดสิ่งที่อยากเรียนรู้)
- Mind Mapping (
ชิ้นงาน)
เด็กในห้องเรียน
-
นักเรียนสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกันเรื่องสิ่งที่อยากเรียนรู้
-
นักเรียนร่วมกันแชร์ข้อมูล
-นักเรียนเล่าเรื่องราวในช่วงปิดเทอม
- นักเรียนเดินสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน ,บ้านติดรั้วโรงเรียน และสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ได้พบ
ผู้ปกครอง
-
สนับสนุนการหาข้อมูลและให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็ก
-
ตอบกระตุ้นคำถามให้กับนักเรียน
-
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
รู
- อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
- ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
-
กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
บรรยากาศ/สื่อ
- คอมพิวเตอร์หาข้อมูล
-
กระดาษ A4

- บรรยากาศในห้องเรียน
- บรรยากาศบริเวณรอบๆโรงเรียน
ชง
- พานักเรียนเดินสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน(ในชุมชน)
- ครูให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน
- ผู้ปกครองให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้าน (บ้านติดโรงเรียน)
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบ
- ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้
ชง
-ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู “เพลงเรารักธรรมชาติ”
-ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู "เพลงป่าหรรษา"
เชื่อม
- ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
ใช้
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ แผ่นเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่1
ชิ้นงาน
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
-
ทำไมถึงอยากเรียนรู้สิ่งนั้น

- Mind Mapping ชิ้นงาน
ภาระงาน
- นักเรียนร่วมแชร์ข้อมูล
- นักเรียนสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน และบ้านติดรั้วโรงเรียน มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
- สอบถามข้อมูลซึ่งกันและกัน
- แชร์ข้อมูลร่วมกันในชั้นเรียน
- นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้
- หาข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์
ความรู้
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้ และตามความสนใจ
(ว.8.1 ป.1/1)
- วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ ตรวจสอบ(.8.1 .1/2)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล(.8.1 .1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล
(ว.8.1 ป.1/4)
- นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ (.8.1 .1/7)
1. ทักษะชีวิต
- การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
- ยอมรับการตัดสินใจของตนเอง
- การจัดการกับอารมณ์ของตนเองขณะทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. ทักษะการเรียนรู้
- มีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ได้
ฟังและการสำรวจ
- ค้นหาคำตอบจากคอมพิวเตอร์
- หาคำตอบให้ตนเองได้
3. ทักษะสังคม
- การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อน
- การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
- ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัย
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
1. เคารพให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการแสดงความคิดเห็น
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. มีเป้าหมายในการทำงานและมีกระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
5. รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนชั้น ป.1 มีความสนใจในการเดินสำรวจรอบๆโรงเรียน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น นักเรียนชั้น ป.1 ส่วนใหญ่รู้จักพืชที่อยู่ภายในโรงเรียน และสัตว์ที่พบเห็นภายในโรงเรียน ในขั้นตอนของการทำชิ้นงาน นักเรียนยังไม่สามารถเขียนชิ้นงานได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยการแสดงความคิดเห็นร่วมกันและแชร์บนกระดาน หลังจากนั้นนักเรียนก็ทำเป็นชิ้นงานของตนเองจากความคิดเห็นบนกระดาน นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะยังเป็นคำตอบคล้ายๆกัน ในแนวเดียวกัน เช่น อยากรู้ว่านมโรงเรียนมาจากไหน? อยากรู้ว่าสังกะสีทำมาจากอะไร? อยากรู้ว่าโต๊ะ เก้าอี้ทำอย่างไร? นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการตอบคำถาม และยังเคยชินกับการตอบตามเพื่อน บรรยากาศภายในห้องเรียนในสัปดาห์แรกยังถือว่าดี ไม่วุ่นวายมาก นักเรียนยังตื่นเต้นกับการเปิดเทอมใหม่อยู่ ทำให้การควบคุมชั้นเรียนในสัปดาห์นี้ถือว่าดี แต่ในสัปดาห์นี้นักเรียนไม่ได้เขียนสรุปรายสัปดาห์ที่ 1
    สิ่งที่คิดว่าดีแล้ว คือ การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน จัดโต๊ะให้ทุกคนสามารถมองเห็นกันได้ ไม่มีใครบังใคร
    สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การใช้คำถามกับนักเรียน และการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจนักเรียน การปฏิบัติกิจกรรม Body Scan นักเรียนยังต่อต้านการนอนหลับตา

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น