เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว

เป้าหมาย

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย

-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week2


แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์ : อธิบายลักษณะความแตกต่างและจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
Week
Input
Process
Out put
Outcome
W.2
โจทย์
  อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตและจัดหมวดหมู่ของสิ่งรอบตัว
คำถาม
นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
นักเรียนจะจัดหมวดหมู่ของสิ่งรอบตัวได้อย่างไร เพราะเหตุใด ?
- นักเรียนคิดว่าตัวเองเหมือนกับสิ่งใด ทำไมจึงคิดเช่นนั้น ?
- นักเรียนจะจัดปฏิทินการเรียนรู้ภายใน 10 สัปดาห์อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
- Think Pair Share/Blackboard Share (นักเรียนร่วมกันแชร์ข้อมูลในชั้นเรียน)
- Brainstorms (นักเรียนจัดหมวดหมู่สิ่งของรอบตัว)
- Round Rubin (
ความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต)
Brainstorming (ลักษณะของสิ่งมีชีิวิต)
- Compare (นักเรียนเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งรอบตัวพร้อมอธิบายเหตุผล)
- Flowchart (นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 2)
- Show and Share (นำเสนอผลงาน)
Wall Thinking (ติดชิ้นงาน)
เด็กในห้องเรียน
นักเรียนจัดหมวดหมู่สิ่งของตามความเข้าใจของตนเอง
นักเรียนเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งรอบตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
-นำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน
นักเรียนวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 2
รู
อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
บรรยากาศ/สื่อ
คอมพิวเตอร์หาข้อมูล
กระดาษ A4

บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปวิดีโอ
- บัตรคำ
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม "สารคดีสิ่งแวดล้อม"
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ "ต้นไม้ของปู่"
ครูใช้คำถาม "นักเรียนเห็นอะไรบ้าง จากสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไร ?" 
- "นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?"
- "นักเรียนจะจัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างไร ?"
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟังร่วมกัน
นักเรียนระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต ความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆรอบตัว
ใช้
- นักเรียนวาดภาพในบัตรคำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว แล้วช่วยกันจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆ
- นักเรียนเขียน Flowchart เกี่ยวกับประเภทของสิ่งต่างๆรอบตัว
- Mind Mapping ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
- จัดทำปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์

ชิ้นงาน
วาดภาพในบัตรคำเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่สังเกตเห็น
- Flowchart การจัดหมวดหมู่สิ่งของรอบตัว

- Mind Mapping ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
- ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ 10 สัปดาห์
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
นักเรียนดูคลิปสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง
ระดมสมองพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต จัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆรอบตัว
- Flowchart การจัดหมวดหมู่สิ่งของรอบตัว
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่ควรปรับปรุง
- นักเรียนจัดทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ 10 สัปดาห์
ความรู้
- เข้าใจลักษณะของสิ่งมีชีวิต อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
- สามารถจัดหมวดหมู่สิ่งของรอบตัวได้
- เข้าใจตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัว
นำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (.8.1 .1/7)
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีคุณภาพ
การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. ทักษะการเรียนรู้
มีความสนใจในการเรียนรู้ ช่างสังเกตและรู้จักแสวงหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3. ทักษะสังคม
การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อน
การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัย
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
1. เคารพให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการแสดงความคิดเห็น
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. มีเป้าหมายในการทำงานและมีกระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
5. รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนชั้น ป.1 ในสัปดาห์ที่ 2 นักเรียนค่อนข้างสนใจในเรื่องสิ่งมีชีวิตและส่ิ่่งไม่มีชีวิตรอบตัว สามารถแยกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ สามารถจัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆรอบตัวได้โดยจัดหมวดหมู่ผ่านบัตรคำ (บัตรคำ ครูเป็นผู้เตรียมไว้ให้ แต่ให้นักเรียนเป็นคนระบายสีและแยกหมวดหมู่เอง) การจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ นักเรียนชั้น ป.1 ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ ตอบคำถามไม่ได้ คิดกิจกรรมไม่ได้ ส่วนใหญ่จะตอบคำถามในลักษณะเรื่องเดิมที่เรียนผ่านมาแล้ว ไม่ได้นึกถึงสิ่งใหม่ๆที่อยากจะเรียนรู้ นักเรียนชั้น ป.1 ยังไม่มีการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต แต่ใช้การให้นักเรียนสอบถามจากผู้ปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลมาแทน นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต และทำ Mind Mapping ของตนเองได้ โดยผ่านการแชร์บนกระดาน
    สิ่งที่ทำได้ดี คือ การจัดกิจกรรมน่าสนใจ
    สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การควบคุมชั้นเรียน ในสัปดาห์นี้เนื่องจากการทำปฏิทิน 10 สัปดาห์นักเรียนยังไม่สามารถทำได้ จึงทำให้เกิดความวุ่นวายและทำให้นักเรียนอยากจะปฏิบัติกิจกรรมอื่น และการตอบคำถามค่อนข้างจะแย่งกันตอบ คนที่ตอบได้จะอยากตอบแทนเพื่อนตลอด จึงควรมีการทำข้อตกลงภายในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น