เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว

เป้าหมาย

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย

-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week6

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


1 ความคิดเห็น:

  1. สรุปสัปดาห์ที่ 6 พี่ๆ ชั้น ป.1 ได้ร่วมกันดูสารคดีเรื่องระบบนิเวศ และแสดงความคิดเห็น นักเรียนเห็นความสำคัญของสัตว์ น้ำ และ ต้นไม้ โดยสังเกตจากการตอบคำถาม หลังจากนั้น พี่ๆ ป.1 ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยการช่วยกันเก็บขยะรอบๆบริเวณโรงเรียน และร่วมกันสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆบริเวณโรงเรียน และวาดภาพสิ่งแวดล้อมในฝันของหนู เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่อยากให้เป็น จากการสังเกตการทำงานและชิ้นงานของนักเรียน พี่โอแกนยังทำงานได้ไม่ดี ชอบการตอบคำถามแต่ในส่วนของชิ้นงานยังไม่ดี ขาดความละเอียดและความตั้งใจ สมาธิสั้น ก่อกวนชั้นเรียน ทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนควบคุมยาก
    สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ : การควบคุมเด็กที่ก่อกวนและการสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของชิ้นงานและการทำงาน

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น