เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว

เป้าหมาย

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย

-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week8

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25571 ความคิดเห็น:

 1. สรุปสัปดาห์ที่ 8
  นักเรียนชั้น ป.1 สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอที่ดู และร่วมกันหาเหตุผลและการแก้ปัญหาสิ่งที่พบเห็นในวิดีโอ
  แต่นักเรียนก็ยังมีความคิดที่คล้ายๆกัน ยังไม่หลากหลาย นักเรียนบางคนยังคิดตามเพื่อน และบางคนยังตอบคำถามแทนเพื่อน
  ในวันนี้ได้ให้นักเรียนชั้น ป.1 วางแผนที่จะนำต้นขนุนที่เพาะชำไว้ ไปลงดิน ทุกคนร่วมกันวางแผน หาสถานที่ และแบ่งหน้าที่กันในการจัดเตรียมอุปกรณ์
  เพื่อมาใช้ในการปลูกในสัปดาห์หน้า สิ่งที่นักเรียนสรุปว่าจะต้องใช้ในการปลูกต้นขนุน มีดังนี้ 1. จอบ 2. ปุ๋ยคอก 3. ไม้ไผ่ โดยแบ่งตามความสะดวกของแต่ละคน
  สิ่งที่ประสบความสำเร็จ : นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม
  ปัญหา : สถานที่ในการปลูกยังติดขัด เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้น ต้องคิดถึงการเจริญเติบโตในอนาคต

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น