เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว

เป้าหมาย

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย

-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week5


แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เป้าหมารายสัปดาห์:อธิบายลักษณะ ส่วนประกอบ โครงสร้างและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ชนิดต่างๆ

Week
Input
Process 
Out put
Outcome
W.5

โจทย์
อธิบายลักษณะ ส่วนประกอบ โครงสร้างและจัดหมวดหมู่ของสัตว์
คำถาม
- ถ้าโลกเราไม่มีสัตว์จะเป็นอย่างไร ?
- ทำไมสัตว์แต่ละชนิดจึงมีลักษณะแตกต่างกัน ?
- ทำไมสัตว์บางชนิดกินพืชและสัตว์บางชนิดกินเนื้อ?
- ถ้าไก่มี 4 ขา จะทำอย่างไร ?
- งูไม่มีขา แต่ทำไมสามารถเคลื่อนที่ได้ ?
- นักเรียนคิดว่าตนเองเหมือนหรือแตกต่างกับสัตว์ เพราะเหตุใด ?
เครื่องมือคิด
- Brainstorming ทำไมสัตว์บางชนิดกินพืช บางชนิดกินเนื้อ ?/ทำไมสัตว์แต่ละชนิดจึงแตกต่างกัน?/ถ้าไก่มี 4 ขา จะทำอย่างไร ?/งูไม่มีขา แต่ทำไมสามารถเคลื่อนที่ได้ ?
- Round Rubin ถ้าโลกนี้ไม่มีสัตว์จะเป็นอย่างไร ?/สัตว์มีคุณค่าต่อชีวิตนักเรียนอย่างไร?
- Flowchart (
นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
ที่ 5)
- Show and Shared นักเรียนนำเสนอผลงาน
- Wall thinking ติดชิ้นงาน
-Walk and Talk นักเรียนคิดว่าตัวเองกับสัตว์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
- Mind mapping ลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆ

เด็กในห้องเรียน
-
นักเรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสัตว์
- นักเรียนค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคนและสัตว์
- นำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 5

ครู
- อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
-
กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

บรรยากาศ/สื่อ
-
กระดาษ A4
- บรรยากาศในโรงเรียน
- คลิปวิดีโอ

- ภาพสัตว์ชนิดต่างๆ
ชง:                                
ครูให้นักเรียนดูคลิปสารคดีมหัศจรรย์สัตว์โลก
-คลิป รวมดาราสัตว์ประหลาด
 ภาพการทำร้ายสัตว์ป่า
-คลิป การทำร้ายสัตว์ป่า
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดูได้ฟังและมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไร?
ถ้าโลกของเราไม่มีสัตว์หรือจะเป็นอย่างไร?
นักเรียนรู้จักสัตว์ชนิดใดบ้างและมีความสำคัญหรือคุณค่าต่อนักเรียนอย่างไร?
 ถ้าไก่มี ขาจะเป็นอย่างไร?
ถ้าแมวไม่มีขนจะเป็นอย่างไร?
งูไม่มีขาทำไมเคลื่อนที่ได้?
นักเรียนคิดว่าตัวเองกับสัตว์เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร?
เชื่อม:
-   ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับที่ได้ดูได้
ฟังร่วมกัน/ระดมสมองพูดคุยแลกเปลี่ยน และสัตว์ชนิดต่างๆที่นักเรียนรู้จัก คุณค่าของสัตว์ต่อชีวิต
- นักเรียนสำรวจสัตว์ในชุมชนที่ตนอยู่อาศัยและพูดคุยเกี่ยวกับส่วนประ กอบ โครงสร้าง หน้าที่ของอวัยวะสัตว์
-     ระดมสมองพูดคุยเกี่ยวกับความเหมือนและความต่างของสัตว์  คน และพืช
ใช้: 
-    นักเรียนวาดภาพสัตว์ที่สำรวจพบภายในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย
-    ประดิษฐ์สัตว์ที่ชื่นชอบจากกระดาษลังแล้วจัดหมวดหมู่ของสัตว์ประเภทต่างๆ
-    ทำชิ้นงานที่หลากหลายเกี่ยวกับประเภทของสัตว์
-    Mind Mapping ลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆ
-   สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 5
ชิ้นงาน
-   ภาพวาดการสำรวจสัตว์ในหมู่บ้าน
-   ประดิษฐ์ชิ้นงานจากกล่องนมเป็นรูปสัตว์ที่นักเรียนชื่นชอบแล้วจัดหมวดหมู่
-ทำกล่องดินสอจากม้วนกระดาษทิชชูเป็นรูปสัตว์ที่มีความสำคัญกับชีวิตนักเรียน
-    สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 5
ภาระงาน
- ดูคลิปรายการสารคดี มหัศจรรย์สัตว์โลกแล้วพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ดูที่ฟัง
สำรวจสัตว์ในชุมชนที่อยู่อาศัย
ระดมสมองพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง โครงสร้าง หน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์
ทำชื้นงานที่หลากหลายเกี่ยวกับสัตว์ที่ชื่นชอบ สัตว์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตและประเภทของสัตว์ชนิดต่างๆ
- Mind Mapping ลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆ
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา 

  
ความรู้
-เข้าใจลักษณะและคุณค่าของสัตว์
เห็นคุณค่าของสัตว์ต่อชีวิต เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
- อธิบายลักษณะของสัตว์ ความเหมือนหรือความแตกต่างของคน พืช สัตว์
ทักษะ
1 ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมและปลอดภัย
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง
- รู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2  ทักษะการแก้ปัญหา : คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟังและข้อมูลที่ได้รับ
3  ทักษะการทำงานด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4  ทักษะการคิดและการเรียนรู้ : มีความสนใจและรักการเรียนรู้ ช่างสังเกตและรู้จักแสวงหาคำตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นการสอบถามจากผู้รู้ การเข้าห้องสมุด
ทักษะในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบ
คุณลักษณะ
           1 เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
เห็นความสำคัญและความเชื่อมโยงของพืชกับมนุษย์
3.มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการ
แสดงความคิดเห็น
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
5.มีเป้าหมายในการทำงานและมีกระบวนการ
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
6.รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย


ผลงานที่ใส่ดินสอรูปสัตว์จากแกนกระดาษทิชชู่  ของพี่ๆ ป.1

2 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 5 พี่ ป.1 ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอการทำร้ายสัตว์ป่า พี่ ป.1 มองว่าการทำร้ายสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่ผิด เพราะสัตว์ทุกตัวมีชีวิตจิตใจ และจะทำให้สัตว์ป่าเหล่านั้นสูญหายไปหมดโลก หลังจากนั้นได้ร่วมกันสำรวจสัตว์ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง ทั้งในบ้านตนเองและเพื่อนบ้าน ร่วมกันจัดหมวดหมู่สัตว์โดยใช้บัตรคำ และภาพแบ่งตามลักษณะของที่อยู่อาศัย นักเรียนสามารถแบ่งประเภทของสัตว์ตามแหล่งที่อยู่อาศัยได้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นักเรียนเริ่มมีพัฒนาการในด้านการแสดงออกในการวาด จากที่เคยวาดตามครู นักเรียนเริ่มอยากวาดในสิ่งที่ตนเองสนใจ เริ่มเกิดความคิดเป็นของตนเอง มีความคิดที่หลากหลาย และชิ้นงานของพี่ ป.1 ในสัปดาห์นี้คือการทำที่ใส่ดินสอรูปสัตว์ที่ตนเองชอบหรือสนใจ นักเรียนทุกคนต่างตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมและดูแลผลงานของตนเองเป็นอย่างดี ทุกคนมีรอยยิ้มและภาคภูมิใจในผลงานของตน และสามารถต่อยอดการเรียนรู้เพิ่มเติมอีกคือ อยากนำอุปกรณ์ที่มีประดิษฐ์กระปุกออมสิน และรถของเล่นด้วยตนเอง พี่ ป.1 มองเห็นความสำคัญของแกนกระดาษทิชชู่ และอยากนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีก
  สรุปสัปดาห์นี้ พี่ ป.1 เริ่มมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และกล้าแสดงความคิดนั้นออกมาผ่านทางชิ้นงาน
  สิ่งที่ทำดีแล้วคือ การจัดเตรียมอุปกรณ์และการลำดับกิจกรรมต่างๆ
  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ การปลูปฝังระเบียบวินัย การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการเรียนและเห็นความสำคัญของกระดาษ

  ตอบลบ
 2. เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเลยครับ ขนาดแค่ พี่ ป.1 ยังทำได้สวยงามขนาดนี้ ถ้าได้ฝึกฝนบ่อยๆ อนาคตคงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะอย่างแน่นอนเลย เยี่ยมมากเลยครับ ...ขอชม

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น